Skip to content or view screen version

Stop NATO Cymru Week of Action / Wythnos o Weithredu Stop NATO

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network | 31.07.2014 18:04 | NATO 2014 | Anti-militarism | Globalisation | Wales | World

A week of action against the NATO summit. / Wythos o weithredu yn erbyn Uwchgynhadledd NATO.

This year NATO will have their next summit at Celtic Manor Resort, in Newport, south Wales. In early September 2014, “world leaders” – all directly responsible for untold death, illegal torture flights, and wars fought purely to protect Western business interests and resource supply routes – will gather on the edge of this historic Welsh city. Many people from Newport, Cardiff, Bristol and beyond, will oppose the summit and use a diversity of tactics against it. We, an anti-capitalist, anti-militarist network in South Wales, plan to facilitate mobilisations and provide space for workshops, skill-shares and social events. We are organising without leaders as we do not agree with bosses or bombs.

For timetable, see the full article.

On the newswire: No Borders/Stop NATO day of action | Round up of Week of Action events | Stop NATO action against securitisation & policing | AFIACH benefit compilation | NATO CopWatch | Day of Action Against Militarism | 16-17 Aug, National Convergence, Blackpool | Police Harassment in Merthyr

Other links: Stop Nato Cymru | Anarchist Action NetworkEdrychwch isod am y Gymraeg.

TIMETABLE

Sat 30th Aug – Fri 5th Sep in Newport, South Wales

All week: action camp near Newport, with gigs, workshops, skillshares.
Plus additional infopoint in Newport. Locations announced near the time (via contacts below).

Sat 30th Aug – Infopoint opens & Radical bloc will join demo against NATO in Newport.

Sun 31st Aug – Day of action against drones, securitisation and policing.

Mon 1st Sep – Day of action against austerity, benefit cuts and evictions.

Tue 2nd Sep – No Borders South Wales day of action.

Wed 3rd Sep – Day of skillshares and action training.

THU 4th SEP – STOP NATO MASS ACTION to disrupt the summit. Further details nearer the time (via contacts below). Affinity group actions to help disrupt the summit also welcome!

Fri 5th Sep – Affinity group actions against capitalism, the state and NATO; get together with your mates and organise your own action.

More details of all events will be available at the camp, and from:
Stop Nato Cymru and Anarchist Action Network.

@anarchistaction 07440 192330 Email: stopnatocymru [AT] riseup.net

-------------------------------------------------------------------

Eleni, bydd NATO yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd, de Cymru. Yn gynnar ym mis Medi 2014 bydd Obama, Hollande, Cameron, Merkel ac eraill yn dod at ei gilydd ar gyrion y ddinas hanesyddol Gymreig hon. Mae’r ‘arweinwyr rhyngwladol’ hyn a’u cynghreiriaid i gyd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ar raddfa eang, teithiau artaith anghyfreithlon, a rhyfeloedd a gaiff eu hymladd er mwyn diogelu buddiannau busnes Gorllewinol a llwybrau cyflenwi adnoddau. Bydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt, yn gwrthwynebu’r gynhadledd ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i wrthdystio yn ei erbyn. Rydym ni yn rhwydwaith wrth-gyfalafol, wrth-militaraidd yn ne Cymru yn cynllwynio i hwyluso mobileiddiadau a darparu lle i weithdai, digwyddiadau rhannu sgiliau, a digwyddiadau cymdeithasol cael eu cynnal. Rydym yn trefnu heb arweinwyr ac nid ydym yn cytuno gyda bomiau na meistri.

Sad 30fed Aws - Gwen 5ed Medi Casnewydd, De Cymru

Drwy'r wythnos: gwersyll gweithredu ger Casnewydd, gyda gigs, gweithdai, rhannu-sgiliau. Yn ogystal a hyn man gwybodaeth yng Nghasnewydd. Caiff lleoliadau eu cyhoeddi yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod).

Sad 30fed Awst – Bloc Radicaladidd yn ymunno a'r brotest yn erbyn NATO ac yr 'Infopoint' yn agor.

Sul 31fed Awst – Diwrnod o weithredu yn erbyn adar angau. gwarchodigaeht a phlismona.

Llun 1af Medi – Diwrnod o weithredu yn erbyn llymder, torri budd-daliadau a dadfeddiant.

Maw 2il Medi – Diwrnod o weithredu Dim Ffiniau De Cymru.

Merch 3ydd Medi – Diwrnod o rannu sgiliau a hyfforddi ar gyfer gweithredu uniongurchol.

IAU 4ydd o FEDI – Gweithred Torfol Stop NATO er mwyn amharu ar yr uwchgynhadledd. Manylion pellach yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod). Croeso hefyd i weithredoedd grwpiau affinedd i helpu amharu ar yr uwchgynhadledd!

Gwen 5ed Medi – Gweithredoedd grwpiau affinedd yn erbyn cyfalafiaeth, y wladwriaeth a NATO; ymunwch gyda'ch cyfeillion a trefnwch gweithred eich hunain!

Bydd rhagor o fanylion ynglyn a'r holl ddigwyddiadau ar gael yn y gwersyll ac o:
Stop Nato Cymru a Anarchist Action Network

@anarchistaction 07440 192330 stopnatocymru [AT] riseup.net

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network
- e-mail: stopnatocymru@riseup.net
- Homepage: https://network23.org/stopnatocymru/ and https://www.anarchistaction.net/

Comments

Display the following comment

  1. More Details — Anarchist Action Network and Stop NATO Cymru