Skip to content or view screen version

Cardiff Smash IPP Demo / Protest Chwalwch IPP

SWA | 04.04.2015 20:23 | Repression | Social Struggles | Wales

Report from today's Smash IPP Demo in Cardiff / Adroddiad o'r protest heddiw yang NghaerdyddOn Saturday the 4th of April 2015, the Smash IPP group held their first a demonstration in Cardiff. For those of you who do not know what IPP is, it is an indeterminate sentence for “public protection”. This allows the court to add time onto an existing prison sentence often for minor crimes and therefore pushing back the release date indefinitely. This means that IPP prisoners live under the constant mental torture of having no release date. It was abolished in 2012, however this was not done retrospectively leaving more then 5000 people in jail for a non existing law with no release date.

At 2pm the group gathered at the Aneirin Bevan statue on Queen Street. We were joined by friends and family members prisoners under the IPP sentence. We stayed at the statue for about an hour handing out leaflets and talking to the public about IPP sentences as it is not a very well known subject. We then marched down queen street with black flags and banners. Everyone, including children who were marching with us, took turns chanting “Smash IPP, Set them Free” and “Our Passion for Freedom, is Stronger then their Prisons”.

We arrived at the prison entrance where we were joined by others who were visiting loved ones in prison. We continued to chant things like “Freedom for all, Tear Down the Walls”. We then we went to the top floor of the a nearby car park where there was good visibility. We could see the prison cell and the the prisoners could see us. We hung banners, chanted and communicated with people in the prison. The friends, families and demonstrators kept were still chanting, “Give them a Date, Set them Free, Smash IPP!”. The prisoners themselves sent us signals of their support and asked us to return.

There will be more events like this in future. This group Smash IPP is a collective of Anarchists and anti-authoritarians as well as the loved ones of IPP prisoners. We have chosen to stand against IPP because it is one of the most blatant abuses by the state of the “justice” system in order to punish those it deems criminals, while some of the worst crimes of all are begin committed by the cops, judges and screws.

Solidarity to all persons in prison and those who’s lives are affected by the prison system, including all those in the racist detention centers of the UK. All in all, it was a successful demonstration, there was a good atmosphere and no police presence. More stuff coming up soon, to get involved e-mail  smashipp@riseup.net

----------------------

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2015, cynhaliodd y grwp Chwalwch IPP ei wrthdystiad cyntaf yng Nghaerdydd. I rheini sydd ddim yn gwybod beth yw IPP, dedfryd amhenodol i “warchod y cyhoedd” yw hi.

Mae hon yn galluogi’r llys i ychwanegu amser i dedfrydau carchar presennol, yn aml ar gyfer troseddau llai a thrwy hynny gwthio nol y dyddiad rhyddhau yn amhenodol. Golygir hyn bod carcharwyr IPP yn byw gyda’r poen meddyliol parahol o beidio a chael dyddiad rhyddhau. Cafodd ei diddymu yn 2012, er ni weithredwyd hwn ar achosion cyn 2012 gan adael mwy na 5000 o bobol yn y carchar am gyfraith nad yw’n bodoli gyda dim dyddiad ar gyfer eu rhyddhad.

Ymgasglodd y grwp am 2yp ger cofgolofn Aneirin Bevan ar Stryd y Frenhines. Ymunwyd a ni gan ffrindiau ac aelodau teuluoedd carcharwyr o dan dedfrydau IPP. Arhoson ni ger y cofgolofn am tua awr yn dosbarthu taflenni ac yn siarad i’r cyhoedd ynglyn a dedfrydau IPP, gan nad yw’n pwnc gyfarwydd. Yna gorymdeithion ni lawr Stryd y Frenhines gyda baneri gan gynnwys y faner ddu. Gwnaeth bawb, gan gynnwys plant oedd yn gorymdeithio gyda ni, cymryd eu tro i waeddi ‘Smash IPP, Set them Free’ ac ‘Our Passion for Freedom, is Stronger than their Prisons’.

Cyraeddon ni fynedfa’r carchar lle wnaeth eraill ymuno a ni oedd yn ymweld a phobol agos iddynt yn y carchar. Parhaon ni i gyd-weiddi pethau fel ‘Freedom for All, Tear down the Walls’. Ynae aethon ni i lawr top y maes parcio gerllaw lle roedd golygfa dda i gael. Roeddem yn gallu gweld y celloedd ac roedd y carcharorion yn gallu gweld ni. Gosodon ni’r baneri, cyd-waeddon a chyfarthebon ni gyda phobol yn y carchar. Parhaodd y ffrindiau, teuluoedd a’r gwrthystwyr i gyd-waeddi ‘Give them a date, Set them Free, Smash IPP!’. Danfonodd y carcharorion arwyddion atom a gofyn i ni ddychwelyd.

Fe fydd rhagor o ddigwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r grwp yma, Smash IPP, yn gasgliad o Anarchwyr a Gwrth-awrdurdodwyr yn ogystal a pherthnasau a ffrindiau agos carcharwyr IPP. Rydym wedi dewis sefyll yn erbyn IPP gan ei bod yn gamddefnydd amlwg gan y wladwriaeth er mwyn cosbi y sawl y mae nhw yn ei hystyried yn droseddwyr, tra bod rhai o’r troseddau gwaethaf yn cael ei wneud gan yr heddlu, beirniaid a’r ‘screws’.

Cyd-safwn a phob person yn y carchar a rheiny sydd wedi eu heffeithio ar gan y system carchardai, gan gynnwys rheiny yn y carchardai ar gyfer mudwyr sydd yn y DU. Ar y cyfan roedd yn wrthdystiad llwyddianus, roedd awyrgylch dda a dim presenoldeb gan yr heddlu. Mwy o bethau’n digwydd yn fuan, e-bostiwch  smashipp@riseup.net i weithredu gyda ni.

SWA
- Homepage: https://southwalesanarchists.wordpress.com/2015/04/04/cardiff-smash-ipp-demo-and-march/

Comments

Display the following 11 comments

 1. "Freedom for all, tear down the wall" ? — b-real
 2. what about death penalty — aws
 3. More on the problems with IPP — lynx
 4. on IPP — m-real
 5. real or unreal anarchists — t-real
 6. LOL — A
 7. @ t-real — South Coast Sab
 8. @sab @a — b-real
 9. prisons are a symptom of global domination of the elites — Fran
 10. @fran — no
 11. @fran — 4real