Skip to content or view screen version

Death Drones are Arriving in Llanbedr - Protest

via Disarmingman | 30.10.2014 10:14 | Anti-militarism | Terror War | Wales

Protest the use of Llanbedr airfield for drone testing - Noon 30 Oct

'More Welsh land and airspace to be used to practice killing', this is how Cymdeithas y Cymod, the Fellowship of Reconciliation responds to the news that Llanbedr Airfield is now officially open.

Qinetiq and the Llanbedr Airfield announced on October 22 that the airfield is 'open for business to test flight operations of RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems '. Drones will arrive soon in 2015 after a 90 day period that will establish a 'segregated airspace' to link Llanbedr with Aberporth.

A protest will be held at 12 noon Thursday, October 30th at Llanbedr and also at Aberporth. Photographs of people who have been killed by drones will be tied to the airfield perimeter fence near the entrance.

"We are worried that Wales is being used more and more as a practice ground for killing" said Anna Jane of Caernarfon. "With Epynt, Valley, Aberporth and now Llanbedr, the name of Wales will be associated with an intense training ground for killing techniques.

" With protests happening at both Aberporth and Llanbedr, the intention is announce that not all the people of Wales are happy with this. By showing the faces of people who have been killed, the hope is to create an awareness of the threat of death drones. Destroying life is their aim".

Cymdeithas y Cymod will also be holding a public meeting in Harlech at the end of November to launch a local campaign against the Llanbedr Death Drones.

In June 2014 the words 'No Death Drones' were painted on the Llanbedr runway.
For more information please contact
Anna Jane Caernarfon 0790 154 5114
Awel Irene Llanfrothen, Penrhyndeudraeth 0786 7790 971
Angharad Tomos Penygroes 01286 882134
Sian a Guto ap Gwynfor Llandysul 01559 362 649

via Disarmingman

Comments

Hide the following comment

Welsh original

30.10.2014 10:20

Datganiad i'r Wasg 28 Hydref 2014
ADAR ANGAU YN DOD I LANBEDR - PROTEST.
'Defnyddio rhagor o ddaear Cymru i ymarfer lladd', dyna ymateb Cymdeithas y Cymod i'r newyddion fod Maes Awyr Llanbedr bellach yn swyddogol ar agor.
Ar Hydref 22, cafwyd gwybod fod Qinetiq a Maes Awyr Llanbedr wedi datgan fod y maes 'open for business to test flight operations of RPAS'. Dylai'r adar angau (drones) gyrraedd yn fuan yn 2015. Bydd cyfnod o 90 diwrnod i sicrhau gofod awyr ac ail gychwyn y cysylltiad ag Aberporth.
Bydd protest yn cael ei chynnal am 12.00 ddydd Iau, Hydref 30 yn Llanbedr ac yn Aberporth. Bydd lluniau o bobl a gafodd eu lladd gan adar angau yn cael ei gosod ar ffens y maes awyr wrth y fynedfa.

“Pryderwn fod Cymru yn cael ei defnyddio fwy fwy fel maes ymarfer i ladd” meddai Anna Jane o Gaernarfon. “Gyda Epynt, Y Fali, Aberporth a Llanbedr yn awr, bydd enw Cymru yn cael ei gysylltu efo'r lle y caiff y dechneg o ladd ei hymarfer yn ddwys. Gyda protest yn digwydd yn Aberporth a Llanbedr, y bwriad yw datgan nad pawb o bobl Cymru sydd yn hapus efo hyn. O ddangos wynebau pobl a laddwyd, y gobaith yw y bydd hyn yn dangos bygythiad adar angau. Dileu bywyd yw eu bwriad.”

Mae Cymdeithas y Cymod yn bwriadu cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Harlech ddiwedd Tachwedd i lansio ymgyrch yn erbyn Adar Angau Llanbedr. Ym mis Mehefin, bu gweithred ar y llain awyr yn Llanbed lle peintiwyd y slogan 'Dim Adar Angau'.via Disarmingman