Skip to content or view screen version

gathering anticivilization 2007

llavors d'anarquia | 25.07.2007 21:33 | Climate Chaos | Ecology | Globalisation | World

FIRST DRAFT OF PROGRAMME FOR THE 2007 ANTICIVILIZACION GATHERING

PROGRAMA PROVISIONAL DE LOS ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 07. FIRST DRAFT OF PROGRAMME FOR THE 07 ANTICIVILIZACION GATHERING

1.-Català
2.-English
3.-Castellano.
4.-Portuguese
5.-Française


@@@@@@@@@@@@@

1. PROGRAMA PROVISIONAL DE LES TROBADES ANTICIVILITZACIÓ 2007.
8, 9, 10 i 11 de setembre.

Les activitats es divideixen en debats i tallers, de moment hem fixat els debats. Els tallers s'aniran distribuint en funció de la dinàmica de les trobades.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE
Matí:
Benvinguda i preparació de l'espai de les jornades. Primers tallers.
Tarda:
Debat “El Kaos i lo salvatje” animado por XXX.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “Una anticivilització no primitivista” animat per Wolfi de
Willfull Desobedience.
Tarda:
Tallers.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “El canvi global, una oportunitat per a l'autoritarisme”
Tarda:
Tallers.

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “Post ecologisme. Per una ecologia sense romanticismes:”
Tarda:
Tallers.

De moment tenim preparats els següents tallers:
"La teva salut a les teves mans o l'autodeterminació de la salut"
"Tècniques de relaxació i de relaxació corporal"
"Taller de riure"
"Aproximació a les nanotecnologies"
"Fabricació casolana de sabó"
"Taller d'intrusió"
"Criptografia i PGP"

Segurament podrem afegir un taller per fer pa.
Si algú vol proposar i fer-se càrrec d'un debat o taller, s'hauria de
posar en contacte amb nosaltres per organitzar-ho amb temps.
Esperem que les trobades siguin un temps per compartir xerrades,
habilitats, emocions, teories...

ATENCIÓ!!
Hi ha més informació a  http://anticiv.blogspot.com i hem muntat un forum que gira sobre els 4 temes que centraran el debat de les jornades: kaos, anticiv no primitivista, canvi global y post-ecologisme a www.nodo50.org/llavors . Així podreu participar des d'ara mateix.

RECORDEM!!!
Cal portar:
Tenda
Sac de dormir
Plat, got i coberts

Tota la resta ho organitzarem nosaltres per a facilitar les coses.

S'agrairà la traducció de la convocatòria a qualsevol altra llengua i la difusió a qualsevol mitjà.

@@@@@@@@@@@@@

2.-FIRST DRAFT OF PROGRAMME FOR THE 2007 ANTICIVILIZACION GATHERING

We have almost fixed the timetable for debates and the workshop.
SATURDAY 8 SEPTEMBER
Morning:
Welcome and preparing the place for the gathering. First workshops.
Afternoon:
Debate: ”The kaos and the wilderness” hold by XXX.
SUNDAY 9 SEPTEMBER
Morning:
Debate: “A non primitivist anticivilization” hold by Wolfi from the Willfull Desobedience.
Afternoon:
Workshops.
MONDAY 10 SEPTEMBER
Morning:
“Global change, a chance for authoritarianism”
Afternoon:
Workshops.
TUESDAY 11 SEPTEMBER
Morning:
“Post ecologism. Towards an ecology without romanticism”.
Afternoon:
Workshops.

Until now we have agreed about some workshops:
“Your health on your hands or self control of your health”
“Relaxation and body relations”
“A laughing workshop.”
“An approach to nano-technology”
“Making soap”
“A workshop about intrusion”
“Cryptography and PGP”
Also there will be the possibility of making bread.
If you want to hold a workshop or a debate, please contact us to organize it on time. We expect that people will share their abilities, theories, emotions, …

ATTENTION!!
There is more information at  http://anticiv.blogspot.com and there’s a forum to discuss the 4 main debates in the gathering: kaos, non primitivist anticiv , global change and post-ecologism at www.nodo50.org/llavors for people who won’t be able to attend or which are too impatient and want to start already.

REMEMBER!!
You need to bring your tent, sleeping bag, plate, glass or cup, spoon and fork.

We would be glad about any translation of this call into other languages and the spreading of it.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3. PROGRAMA PROVISIONAL DE LOS
ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 2007

Las actividades se dividen en debates y talleres, de momento fijamos los debates y los talleres se irán distribuyendo según la dinámica de los encuentros.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
Mañana:
Bienvenida y preparación del espacio para las jornadas. Primeros talleres.
Tarde:
Debate “El Kaos y lo salvaje” animado por XXX.
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
Mañana:
Debate: “Una anticivilización no primitivista” animado por Wolfi de Willfull Desobedience.
Tarde:
Talleres.
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
Mañana:
Debate: “El cambio global, una oportunidad para el autoritarismo”
Tarde:
Talleres.
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
Mañana:
Debate: “Post ecologismo. Por una ecología sin romanticismos:”
Tarde:
Talleres.

De momento tenemos preparados los siguientes talleres:
“Tu salud en tus manos o la autodeterminación de la salud”
“Técnicas de relajación y de relación corporal”.
“Taller de risa”
“Aproximación a las nanotecnologías”
“Fabricación casera de jabón”
“Taller de intrusión”
“Criptografía y PGP”

Y seguramente podremos añadir un taller para hacer pan.
Si alguien quiere proponer y hacerse cargo de un debate o taller, que se ponga en contacto con nosotros para organizarlo con tiempo.
Esperamos que los encuentros sean un tiempo para compartir charlas, habilidades, emociones, teorías, ...

ATENCIÓN!!
Hay más información en  http://anticiv.blogspot.com y hemos montado un foro de debate entorno a los 4 temas que centraran el debate en las jornadas: kaos, anticiv no primitivista, cambio global y post-ecologismo en www.nodo50.org/llavors. Así podrán participar desde ahora mismo los impacientes y también los que no puedan venir al encuentro.

RECORDAMOS!!
Es necesario traer:
Tienda
Saco de dormir
Plato, vaso y cubiertos

Y todo lo demás lo organizaremos nosotros para facilitar las cosas.

Se agradecerá la traducción de la convocatoria a cualquier otra lengua y su difusión por cualquier medio.
@@@@@@@@@@@@@@@
Programa provisório dos encontros anti-civilização 2007

As actividades dividem-se em debates e workshops. De momento fixamos os debates e os workshops ir-se-ão distribuindo consoante a dinâmica dos encontros.

Sábado 8 de Setembro
Manhã
Abertura e preparação do espaço para as jornadas. Primeiros workshops.
Tarde
Debate “O kaos e o selvagem”, animado por XXX.

Domingo 9 de Setembro
Manhã
Debate “Uma anticivilização não-primitivista”, animado por Wolfi da Wilfull Disobedience.
Tarde
Workshops.

Segunda-feira 10 de Setembro
Manhã
“A mudança global, uma oportunidade para o autoritarismo”.
Tarde
Workshops.

Terça-feira 11 de Setembro
Manhã
“Pós-ecologismo. Por uma ecologia sem romantismos”.
Tarde
Workshops.

De momento temos preparados os seguintes workshops:

“A tua saúde nas tuas mãos, ou a auto-determinação da saúde”.

“Técnicas de relaxamento e de relação corporal”.

“Workshop de riso”.

“Uma abordagem à nano-tecnologia”.

“Fazer sabão em casa”.

“Workshop sobre intrusão”.

“Criptografia e PGP”.

Também haverá a possibilidade de se fazer pão.

Se alguém quiser propor e animar um dabete ou workshop, que entre em contacto connosco para o organizarmos atempadamente.
Esperamos que os encontros sejam uma altura para partilhar palavras, habilidades, emoções, teorias,…

ATENÇÃO!!!
Existe mais informação em  http://anticiv.blogspot.com e criámos um fórum de debate em torno dos 4 temas em que se centrarão os debates nas jornadas: kaos, anticiv não-primitivista, mudança global e pós-ecologismo, em www.nodo50.org/llavors.
Assim poderão participar desde já os impacientes e aqueles que não puderem vir ao encontro.

RECORDAMOS!!!
É necessário trazer: Tenda, Saco-cama, Prato, copo e talheres.

Tudo o resto organizaremos nós para facilitar as coisas.
Agradece-se a tradução da convocatória para qualquer outra língua e a sua difusão por qualquer meio.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

5.- Horaire provisoire des rencontres anticivilisation 2007


Les activités se divisent en débats et ateliers, les débats sont fixés
d’avance et les ateliers nous allons les répartir selon la dynamique des rencontres.

Samedi 8 septembre
Matin: Bienvenue et préparation de l’espace pour les journées. Premier atelier.
Après-midi: Débat « Le Kaos et le sauvage » animé par XXX

Dimanche 9 septembre
Matin: Débat « une anticivilisation non primitiviste » animé par Wolfi de Willfull Desobedience
Après-midi: Ateliers

Lundi 10 septembre
Matin: Débat « Le changement global, une opportunité pour l’autoritarisme? »
Après-midi: Ateliers

Mardi 11 septembre
Matin: Débat « Post écologisme. Pour une écologie sans romanticisme »
Après-midi: Ateliers

En ce moment, les ateliers suivants sont déjà préparés :
« Ta santé entre tes mains ou l’autodétermination de la santé »
« Techniques de relaxation et de relation corporelle »
« atelier de rire »
« Une approche sur les nanotechnologies »
« Fabrication de savons »
« un atelier sur l’intrusion »
« Cryptographie et PGP »

Il y aura la possibilité de faire un atelier sur comment faire du pain et d’en faire. Si quelqu’un se propose pour prendre en charge d’un débat ou d’un atelier, qui nous contacte pour s’assurer qu’on l’organise à temps.
Nous espérons que les rencontres soit un temps pour partager des
réflexions, des habilités, des émotions, des théories…

Attention !
Il y a d’amples informations sur le site  http://anticiv.blogspot.com et nous avons monté un forum de débat autour des 4 thèmes des débats présents aux journées anticiv : kaos, anticiv non primitiviste, changement mondial et post ecologisme au site www.nodo50.org/llavors.
Ainsi, vous pouvez participer dès maintenant, vous les impatients, et ceux et celles aussi qui ne pourront pas assister aux rencontres.

N’oubliez pas !
Il est nécessaire d’apporter avec vous : une tente, un sac pour dormir,plats, ustensils, ver.

Et tout le reste nous allons l’organiser pour faciliter les choses.

Vous pouvez traduire cet appel autre qu’en espagnol, anglais et français.
et vous pouvez diffuser cet horaire sur tous les médias que vous désirez.
llavors d'anarquia
- e-mail: luddites@nodo50.org

Comments

Display the following comment

  1. 11 of sep??? — me