Skip to content or view screen version

Amnesty International censors secret pro-war policy

google | 27.09.2005 14:41 | Anti-militarism | Indymedia

Amnesty Internaional's new policy towards war is that Amnesty
may oppose war and may also recommend that war be used under the pretext of protecting human rights. A leaked version of this document on IMC Poland has been deleted (not just hidden) following a request by Amnesty International Poland.

censored version:
 http://pl.indymedia.org/pl/2005/09/16004.shtml


from google's cache:

Nowe stanowisko Amnesty Int. wobec wojny
Amnesty International :  http://www.amnesty.org.pl 23-09-2005 22:55
W wyjątkowych okolicznościach, ... Amnesty International może:
wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;
poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;
WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).


DECYZJA NR 2 DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA POPRZEZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM, INTERWENCJE ORAZ POTĘPIANIE UŻYCIA SIŁY

RADA MIĘDZYNARODOWA WYRAŻA GŁĘBOKIE PRZEKONANIE, że pokojowe rozwiązanie konfliktów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do przestrzegania praw człowieka oraz że konflikty zbrojne zawsze prowadzą do wykroczeń przeciwko prawom człowieka.

Natomiast odpowiednio przeprowadzone rozpoznanie sytuacji i właściwe działania mogą w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznego zapobiegania konfliktom oraz do ich rozwiązywania. W związku z powyższym CZŁONKOWIE RADY MIĘDZYNARODOWEJ ZDECYDOWALI, że wszelkim działaniom, polityce i strategiom Amnesty International w zakresie zapobiegania konfliktom oraz rozwiązywania konfliktów powinno towarzyszyć:
nieustanne podkreślanie ryzyka związanego z łamaniem praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych;
promowanie skutecznych sposobów "wczesnego ostrzegania" przez konfliktami.
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia instrumentów zarządzania kryzysami, jak również przekonywanie państw i organizacji międzynarodowych do podejmowania inwestycji w takie instrumenty;
uświadamianie obu stronom konfliktu jak ważne są właściwe programy odbudowy;
nagłaśnianie sytuacji kobiet podczas akcji zbrojnych, przedstawianie sposobów na poprawę ich sytuacji oraz zwiększenie ich udziału w procesach pokojowych;
dążenie do tego, by inicjatywy pokojowe, procesy pokojowe oraz traktaty pokojowe opierały się na poszanowaniu praw człowieka;
wspieranie międzynarodowych zasad postępowania w operacjach ONZ dotyczących przestrzegania praw człowieka i prawa humanitarnego.

Ponadto RADA MIĘDZYNARODOWA POSTANAWIA uchylić podjętą podczas Spotkania Rady Międzynarodowej w 1997 r. Decyzję Nr 7 oraz zastąpić ją następującym oświadczeniem:

Ogólnie

Amnesty International jest organizacją niezależną i bezstronną, występującą na rzecz ochrony praw człowieka, która nie wypowiada się za temat zasadności lub nie konfliktów zbrojnych, domaga się ona jedynie by strony w takich konfliktach przestrzegały międzynarodowych praw człowieka oraz praw humanitarnych.

W sytuacjach wyjątkowych

W wyjątkowych okolicznościach, wziąwszy pod uwagę strategię danego kraju, jego zaangażowanie w poszanowanie praw kobiet oraz inne równie ważne kwestie, Amnesty International może:

wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;

poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;

WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).

Może to nastąpić w sytuacji, kiedy:

(a)użycie siły będzie zgodne z prawem międzynarodowym;

(b)użycie siły będzie miało miejsce tylko w sytuacjach wymagających ochrony praw człowieka;

(c)takie apele dotyczyć będą rozlokowania lub wspierania operacji pokojowych ONZ lub innych podobnych operacji.

W wypadku zastosowania takiego apelu Amnesty International nadal będzie występowała przeciwko wszelkim działaniom wykraczającym przeciwko prawom człowieka lub prawom humanitarnym.

RADA MIĘDZYNARODOWA WZYWA MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) do opracowania szczegółowych wytycznych i procedur dotyczących sytuacji, w których takie apele mogłyby być stosowane. Wytyczne takie powinny zostać uprzednio skonsultowane z następnym Forum Prezesów AI.

RADA MIĘDZYNARODOWA STWIERDZA RÓWNIEŻ, że wytyczne takie powinny charakteryzować:

odniesienie do standardowych kryteriów użycia sił zbrojnych, wypracowanych przez ONZowski High - Level Panel on Threaths, Challenges and Change;
zgodność z polityką AI na temat sankcji;
wnikliwe rozpatrzenie wszelkich korzyści, jak również zagrożeń związanych z zajęciem stanowiska przez AI;
sposób podejmowania, który byłby odpowiedni nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) powinien również do czasu następnego Spotkania Rady Międzynarodowej sporządzić raport dotyczący potencjalnych sposobów działania w sytuacji upadających struktur państwowych oraz zakończenia monopolu państwa na użycie siły. Raport ten będzie zajmował się kwestią zastąpienia interwencji militarnych misjami patrolowymi.

Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC) zadba również o to by AI nadal aktywnie brała udział w dyskusjach i procesach mających na celu wypracowanie prawnych, etycznych i praktycznych standardów interwencji w obronie praw człowieka.

(jak wynika z Rezolucji HRS A, HRS B i HRS C)

google
- Homepage: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=amnesty+int+stanowisko+pl+indymedia

Comments